رنگبري پساب رنگرزي با استفاده از فتوكاتاليستها (روش ساپورت کردن،اصلاح سازی ، غنی سازی)

رنگبري پساب رنگرزي با استفاده از فتوكاتاليستها (روش ساپورت کردن،اصلاح سازی ، غنی سازی)

مقدمه صنعت نساجي مصرف كنندة بزرگي در رنگها است. و در آن با يك رنج وسيعي از مـواد شـيميايي معـينبراي رنگ هاي مختلف و اتمام مراحل استفاده مي كنند[1]. اصلي ترين رابطه محيطي كه بـه اسـتفاده از رنگهـامربوط مي شود از بين رفتن آنها در طول مرحله رنگرزي است[1]. در نتيجه...