انتخاب صفحه
رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیستها (روش ساپورت کردن،اصلاح سازی ، غنی سازی)

رنگبری پساب رنگرزی با استفاده از فتوکاتالیستها (روش ساپورت کردن،اصلاح سازی ، غنی سازی)

مقدمه صنعت نساجی مصرف کننده بزرگی در رنگها است. و در آن با یک رنج وسیعی از مـواد شـیمیایی معـینبرای رنگ های مختلف و اتمام مراحل استفاده می کنند[1]. اصلی ترین رابطه محیطی که بـه اسـتفاده از رنگهـامربوط می شود از بین رفتن آنها در طول مرحله رنگرزی است[1]. در نتیجه...