روشهای تكراری پيش حالت ساز AOR برای M- ماتريس ها

روشهای تكراری پيش حالت ساز AOR برای M- ماتريس ها

چکیده یکی از مسائل اساسی در جبر خطی عددی حل دستگاه معادلات خطیAx=b است.دستگاههای معادلات خطی با ضرایب _m ماتریس در زمینه های علمی گسترده ای پدیدار می شوند.همانطور که می دانیم روشهای AOR یک دسته از روشهای تکراری پرکاربرد برای حل چنین دستگاههایی هستند. در این پایان نامه...