انتخاب صفحه
روشهای تکراری پیش حالت ساز AOR برای M- ماتریس ها

روشهای تکراری پیش حالت ساز AOR برای M- ماتریس ها

چکیده یکی از مسائل اساسی در جبر خطی عددی حل دستگاه معادلات خطیAx=b است.دستگاههای معادلات خطی با ضرایب _m ماتریس در زمینه های علمی گسترده ای پدیدار می شوند.همانطور که می دانیم روشهای AOR یک دسته از روشهای تکراری پرکاربرد برای حل چنین دستگاههایی هستند. در این پایان نامه...