مدلسازي جداسازي غشایی LPG

مدلسازي جداسازي غشایی LPG

مقدمه: امروزه به دلیل افزایش مصرف انرژي و ازدیاد قیمت روز افزون سوخت و فرآورد ههاي نفتی، LPG به عنوان یکی از محصولات با ارزش نفت و گاز مورد توجه قرار گرفته است بسیاري از جریانات گازي در پالایشگاه ها و واحدهاي بهره برداري حاوي مقادیر بالایی از LPG می باشند که بسیاري از...