انتخاب صفحه
بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

مقدمه : پالایشگاهها از بزرگترین منابع تولید انرژی در جهان بشمار می روند . از طرف دیگـر مـصرف انرژی آنها نیز مقادیر قابل توجهی می باشد. بطوریکه در اقلب مـوارد عـدم صـرفه جـویی درمصرف انرژی می تواند یک پالایشگاه را به یک بنگاه اقتصادی ضرر ده تبدیل کنـد. مـدیریتانرژی یکی...