بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

بهینه سازی انرژی در کوره نفت خام

مقدمه : پالایشگاهها از بزرگترین منابع تولید انرژي در جهان بشمار می روند . از طرف دیگـر مـصرف انرژي آنها نیز مقادیر قابل توجهی می باشد. بطوریکه در اقلب مـوارد عـدم صـرفه جـویی درمصرف انرژي می تواند یک پالایشگاه را به یک بنگاه اقتصادي ضرر ده تبدیل کنـد. مـدیریتانرژي یکی...