مطالعه مشاهده پذیری رویدادهای تک کوارک تاپ

فهرست مطالب فصل اول: هدف از فیزیک ذرات بنیادی بحث روی اجزاء بنیادی ماده، انرژی و برهم کنش میان آنهاست. درک نظری کنونی، در مدل استاندارد فیزیک ذرات بنیادی خلاصه شده است.¬¬ این مدل از زمان کشف آن در سال 1960 تا به امروز تمام آزمون های تجربی را با موفقیت گذرانده است. این...