انتخاب صفحه

روش شناسی تعیین هزینه چرخه عمر(lcca)در جاده ها

مقدمه روش تحلیل هزینه دوره عمر یکی از ابزارهای مدیریتی است که میتواند برای ارزیابی ومقایسه پروژه ها به کارگرفته شود.درنظرگرفتن کلیه هزینه های دوره عمر هنگام ارزیابی گزینه های سخت وبهسازی سازه های زیربنایی ضروری است.تحلیل هزینه چرخه عمر بخش مهمی ازپروژه جامع یابرنامه...