انتخاب صفحه
اتوماسیون بوسیله اینترنت

اتوماسیون بوسیله اینترنت

مقدمه: برای کنترل دمای یک محیط خانگی یا صنعتی یا هر مکان مانند یک فروشگاه یا ساختمان ، امروزه از دستگاه هایی استفاده می کنن تا محیط داخل ساختمان همیشه به صورت مناسبی برای زندگی کردن یا کار کردن و یا خرید کردن باشد .کنترل دستی دما کار یاست خسته کننده و حتی استفاده از...