هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

مقدمه: پيشرفت علوم كامپيوتر و الكترونيك در دهههاي اخير به منظور پاسخگوي به نيازهاي نامحدود بشر لزوم ايجاد ساختمان هاي با امكاناتي بيشتر را به دنبال دارد. همواره به منظور رفع نيازهاي جديد تكنولوژيهاي مناسب نيز به سرعت پا به عرصه نهاده است از اين جمله مي توان به...