انتخاب صفحه

بررسی روشهای مختلف فشرده سازی تصویر

چکیده: فشرده سازی تصویر به موضوع کاهش مقدار داده های مورد نیاز برای نمایش تصویررقمی می پردازد توجه به فشرده سازی تصویر بیش از 25 سال سابقه داردنیاز به فشرده سازی در طول سال های اخیر بتدریج رشد کرده است به طوری که اکنون این مبحث به عنوان یک فناوری فعال ساز شناخته می...