بررسي روشهاي مختلف فشرده سازي تصوير

چکیده: فشرده سازي تصوير به موضوع كاهش مقدار داده هاي مورد نياز براي نمايش تصويررقمي مي پردازد توجه به فشرده سازي تصوير بيش از 25 سال سابقه داردنياز به فشرده سازي در طول سال هاي اخير بتدريج رشد كرده است به طوري كه اكنون اين مبحث به عنوان يك فناوري فعال ساز شناخته مي...