انتخاب صفحه

ارائه الگوی معماری ITSدر کلان شهرها

مقدمه سیستم های حمل ونقل هوشمند عبارتند ازسیستم های حمل ونقلی که تکنولوژی های اطلاعات،ارتباطات و کنترل را برای بهبود عملکرد شبکه های حمل ونقل به کار میگیرند.ابزارهای حمل ونقل برمبنای سه مشخصه اطلاعات،ارتباطات ویکپارچه سازی استوار هستند که به مدیران شبکه های حمل ونقل...