انتخاب صفحه
بررسی الیاف طبیعی و مصنوعی به کار رفته در تورهای ماهیگیری و روشهای تولید تور ماهی گیری با استاندارد های ایران

بررسی الیاف طبیعی و مصنوعی به کار رفته در تورهای ماهیگیری و روشهای تولید تور ماهی گیری با استاندارد های ایران

مقدمه در گذشته برای ساخت تورهای ماهیگیری و نخ های صـیادی از انـواع الیـاف طبیعـی نظیـر الیـاف گیاهی و حیوانی استفاده می کردند با این وجود هنگامیکه این الیاف در محیط های مرطـوب و دردرون آب ها به مدت طولانی قرار می گرفتند مورد هجوم بـاکتری هـا قـرار گرفتـه و فاسـد...