انتخاب صفحه

کاربرد روش آنالیز دینامیکی افزایشی (IDA) در بررسی رفتار لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریائی

مقدمه با توجه به کاربرد وسیع سکوهای ثابت فلزی خصوصا” در منطقه خلیج فارس و از آنجایی که کشور ایران از منابع بسیار غنی و بکر نفتی برخوردار است و این منابع در تزدیکی گسلهای فعال واقع شده اند، در تحقیقی حاضر این نوع سکو محور اصلی مطالعه واقع شده است. بکر بودن بسیاری...