کاربرد روش آنالیز دینامیکی افزایشی (IDA) در بررسی رفتار لرزه ای سکوهای ثابت فلزی دریائی

مقدمه با توجه به کاربرد وسیع سکوهای ثابت فلزی خصوصا” در منطقه خلیج فارس و از آنجایی که کشور ایران از منابع بسیار غنی و بکر نفتی برخوردار است و این منابع در تزدیکی گسلهای فعال واقع شده اند، در تحقیقی حاضر این نوع سکو محور اصلی مطالعه واقع شده است. بکر بودن بسیاری...