انتخاب صفحه

دولت الکترونیک بررسی نقشICT در تغییر فرایند های یک سازمان دولتی

مقدمه : رشد و بهره وری و کارایی ، افزایش سرعت عمل وواکنش ، شفافیت مالی اداری و جلوگیری از اتلاف بودجه ها ، ارتقاء مشارکت شهروندان همراه با افزایش نظارت عمومی و جلب اعتماد بیشتر مردم وبالاخره رشد و توسعه سریعتر جامعه همه و همه از مزایای استقرار دولت الکترونیک در جوامع...