انتخاب صفحه
تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و تمرین تناوبی بر پاسخ HSP۷۲ بربازیکنان فوتبال

تاثیر مصرف مکمل گلوتامین و تمرین تناوبی بر پاسخ HSP۷۲ بربازیکنان فوتبال

چکیده هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر مصرف کوتاه مدت گلوتامین و تمرین تناوبی بر پاسخHSP72 در بازیکنان فوتبال بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه مردان 18-22 سال که به عنوان بازیکن فوتبال در تیم های امید مشغول به فعالیت بودند. و جامعه در دسترس را بازیکنان فوتبال تیم...
مقایسه دو فعالیت ورزشی هوازی تناوبی و تداومی بر پاسخ Hsp72 بازیکنان فوتبال

مقایسه دو فعالیت ورزشی هوازی تناوبی و تداومی بر پاسخ Hsp72 بازیکنان فوتبال

چکیده هدف از انجام این پژوهش ،بررسی تاثیر دو فعالیت ورزشی هوازی تناوبی و تداومی بر پاسخ Hsp72 سرم پسران فوتبالیست بوده است. بدین منظور 21 فوتبالیست پسر تیم فوتبال امید راه آهن تهران که دارای شرایط شرکت در تحقیق بودند بطور داوطلبانه انتخاب و بطور تصادفی به سه گروه؛...