انتخاب صفحه
رابطه و تفاوت شاخص های فیزیولوژیکی و التهابی پیشگوئی کننده ی بیماری های قلبی عروقی (hs_CRP)،نمونه موردی دانش آموزان دختر ورزشکار، غیر ورزشکار و چاق 15 تا 18سال

رابطه و تفاوت شاخص های فیزیولوژیکی و التهابی پیشگوئی کننده ی بیماری های قلبی عروقی (hs_CRP)،نمونه موردی دانش آموزان دختر ورزشکار، غیر ورزشکار و چاق 15 تا 18سال

چکیده این پژوهش با هدف بررسی تفاوت و رابطه ی شاخص های فیزیولوژیک و التهابی پیشگوئی کننده ی بیماری های قلبی عروقی(Hs_CRP) ، در دانش آموزان دختر ِ  ورزشکار ،غیرورزشکار و چاق  15 تا 18 سال انجام شده است .جامعه ی آماری این پژوه، تمامی دانش آموزان دختر ورزشکار،غیر ورزشکار...