انتخاب صفحه

تاثیر یک دوره تمرین تناوبی و تداومی هوازی بر شاخص التهابی HS-CRP و رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار

چکیده:   این پژوهش با هدف بررسی تاثیر یک دوره تمرین هوازی تناوبی و تداومی بر شاخص التهابی پیشگویی بیمارهای قلبی- عروقی HS-CRP و رابطه آن با درصد چربی بدن پسران غیر ورزشکار انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش، تمامی دانش آموزان پسر غیر ورزشکار ۱۵تا ۱۸ سال و نمونه...