شبیه¬سازی کمی و کیفی جریان آب های زیرزمینی دشت نیریز با استفاده از نرم افزار GMS

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه در طول تاريخ زندگي بشر آب همواره به عنوان يک عامل اساسي مورد توجه بوده و با افزايش جمعيت و پيشرفت در کشاورزي و صنايع، اهميت آن افزايش يافته ‌است [1]. انسان‌ها از ابتدا در کنار منابع آب نظير رودخانه‌ها تجمع مي‌کردند و به فعاليت مي‌پرداختند....