انتخاب صفحه

شبیه¬سازی کمی و کیفی جریان آب های زیرزمینی دشت نیریز با استفاده از نرم افزار GMS

فهرست مطالب فصل اول: مقدمه در طول تاریخ زندگی بشر آب همواره به عنوان یک عامل اساسی مورد توجه بوده و با افزایش جمعیت و پیشرفت در کشاورزی و صنایع، اهمیت آن افزایش یافته ‌است [1]. انسان‌ها از ابتدا در کنار منابع آب نظیر رودخانه‌ها تجمع می‌کردند و به فعالیت می‌پرداختند....