انتخاب صفحه

ارائه مدل ارزیابی کلیه پارامترهای موثر در اصلاح نقاط و مقاطع حادثه خیز جاده ای در GIS

مقدمه ایمنی عبور ومرور رامیتوان یکی ازا صول اساسی درمهندسی ترافیک وبطور کلی تمامی رشت های مهندی مرتبط باراه وترافیک دانست.حمل ونقل جاده ای به دلیل خصوصیات ویژه ای که داراست،بعنوان متداولترین شیوه حمل ونقل درکشورهای مختلف جهان میباشد.درکشورما به دلیل عدم وجود راه های...
مکان یابی پارکینگ شهری

مکان یابی پارکینگ شهری

مقدمه تقاضای حمل و نقل، یک تقاضای مشتق شده است. بدین مفهوم که براساس نیازهای جامعـه شهری، کاربری های مختلف در قالب مجموعه فعالیتهای خدماتی، تسهیلاتی، مسکونی، اداری و غیـرهدر سطح شهرها شکل گرفته و مردم برای رفع نیازهای خود مجبور به تولید سفرهایی به سوی مقاصد دارای...