ارائه مدل ارزیابی کلیه پارامترهای موثر در اصلاح نقاط و مقاطع حادثه خیز جاده ای در GIS

مقدمه ایمنی عبور ومرور رامیتوان یکی ازا صول اساسی درمهندسی ترافیک وبطور کلی تمامی رشت های مهندی مرتبط باراه وترافیک دانست.حمل ونقل جاده ای به دلیل خصوصیات ویژه ای که داراست،بعنوان متداولترین شیوه حمل ونقل درکشورهای مختلف جهان میباشد.درکشورما به دلیل عدم وجود راه های...
مکان یابی پارکینگ شهری

مکان یابی پارکینگ شهری

مقدمه تقاضاي حمل و نقل، يك تقاضاي مشتق شده است. بدين مفهوم كه براساس نيازهاي جامعـه شهري، كاربري هاي مختلف در قالب مجموعه فعاليتهاي خدماتي، تسهيلاتي، مسكوني، اداري و غيـرهدر سطح شهرها شكل گرفته و مردم براي رفع نيازهاي خود مجبور به توليد سفرهايي به سوي مقاصد داراي...