انتخاب صفحه

بررسی رفتار رانندگان در پذیرش فاصله عبور تقاطع های سه راهی بدون چراغ (gap acceptance)

مقدمه شبکه ترافیک شهری از اجزاء متفاوتی تشکیل شده است. تقاطع ها، بزرگراهها، پارکینگ ها و … از آن جمله اند. در این بین، تقاطع ها به دلیل اینکه محل برخورد جریانهای ترافیکی می باشند، دارای اهمیت خاصی هستند. شناخت کافی از رفتار ترافیکی در تقاطع ها، امکان بررسی آنها...