انتخاب صفحه

طراحی تقویت کننده توان در باند Ku در پروسه GaAs-pHEMT

چکیده تقویت کنندهها یکی از اصلیترین بلوک های سازنده سیستمهای مخابراتی می باشند. از میان این گروه، تقویت کننده توان به عنوان آخرین بلوک مسیر فرستنده به کار گرفته می شود. در حالاتی که سیستم فرستنده نیازمند توان بالایی باشد تا ارتباط پایدار و با کیفیتی را با گیرنده مورد...