پیزو سرامیکهاي تابعی (FGP)

پیزو سرامیکهاي تابعی (FGP)

مقدمه پیزو سرامیک ها با وجود قابلیت هاي بسیار زیاد و کاربردهاي گسترده اي که دارند، مانند همۀ مواد هوشمند معایبی هم دارند مثلا کرنش (مربوط به حرکت عملگر) که بوسیلۀ یک پیزو الکتریک معمول ایجاد می شود، عموما خیلی کوچک است. (در حد چند میکرون) و باید با بکار بردن در یک...