بهسازی سازه های بتنی

مقدمه این امر به خوبی مشخص و اثبات می‌شود که محدودیت افقی به تقویت استحکام نرمش (قابلیت کشش) بتون می‌پردازد. مسلح سازی (تقویت) محدودیت به طور کلی برای بخش‌های فشردگی بکار گرفته می‌شود و همانطور که آرماتور افقی با هدف افزایش ظرفیت حمل بار آنها و نرمش ، آنها در مورد...