بهسازی سازه های بتنی

مقدمه اين امر به خوبي مشخص و اثبات مي‌شود که محدوديت افقي به تقويت استحکام نرمش (قابليت کشش) بتون مي‌پردازد. مسلح سازي (تقويت) محدوديت به طور کلي براي بخش‌هاي فشردگي بکار گرفته مي‌شود و همانطور که آرماتور افقي با هدف افزايش ظرفيت حمل بار آنها و نرمش ، آنها در مورد...