انتخاب صفحه

سرریزها و هیدرولیک جریان در سرریزهای سیفونی ومقایسه مدل فیزیکی و عددی به همراه مدلسازی درfluent

مقدمه: بطور کلی سر ریزها برای تخلیه آب مازاد یا سیلاب که حجم مخزن قادر بـه ذخیـره آن نباشـد تعبیـه می گردند. در س دهای انحرافی نیز از سر ریز جهت پای پس یا انحراف جریان مازاد بر ظرفیت سیـستم استفاده می شود. تخریب بسیاری از سدها بدلیل طراحی نادرست یا کافی نبودن ظرفیـت...
حل مسائل سیالاتی و انتقال حرارتی با fluent

حل مسائل سیالاتی و انتقال حرارتی با fluent

مقدمه جنبه فیزیکی پدیده انتقال درابعاد ماکروسکوپی،بااستفاده ازقوانین حرکت نیوتن واصول اساسی قوانین بقای جرم،ممنتم،انرژِ وگونه های شیمیایی قانون مند شده است.براساس طبیعت مسئله وکمیت های مورد نظر،این مفاهیم اساسی رامیتوان بصورت معادلات جبری،دیفرانسیلی ویاانتگرالی بیان...
تاثیر انواع مختلف شبکه بندی بر نتایج نرم افزار fluent (به همراه بررسی موردی موج ضربه)

تاثیر انواع مختلف شبکه بندی بر نتایج نرم افزار fluent (به همراه بررسی موردی موج ضربه)

 مقدمه: هدف از این مطالعه، بررسی و تحلیل اثر تغییر نوع شبکه بندی بر روی دقت و سرعت همگرایی محاسبات مربوط به موج ضربه ای می باشد. حل دقیق عددی موج ضربه ای نیاز به شبکه محاسباتی دارد که بطور همزمان انحنای جسم و موج ضربه ای را در بر گیرد. اگرچه در تمامی کارهای عددی ریز...