سرریزها و هیدرولیک جریان در سرریزهاي سیفونی ومقایسه مدل فیزیکی و عددی به همراه مدلسازی درfluent

مقدمه: بطور کلی سر ریزها براي تخلیه آب مازاد یا سیلاب که حجم مخزن قادر بـه ذخیـره آن نباشـد تعبیـه می گردند. در س دهاي انحرافی نیز از سر ریز جهت پاي پس یا انحراف جریان مازاد بر ظرفیت سیـستم استفاده می شود. تخریب بسیاري از سدها بدلیل طراحی نادرست یا کافی نبودن ظرفیـت...
حل مسائل سیالاتی و انتقال حرارتی با fluent

حل مسائل سیالاتی و انتقال حرارتی با fluent

مقدمه جنبه فیزیکی پدیده انتقال درابعاد ماکروسکوپی،بااستفاده ازقوانین حرکت نیوتن واصول اساسی قوانین بقای جرم،ممنتم،انرژِ وگونه های شیمیایی قانون مند شده است.براساس طبیعت مسئله وکمیت های مورد نظر،این مفاهیم اساسی رامیتوان بصورت معادلات جبری،دیفرانسیلی ویاانتگرالی بیان...
تاثیر انواع مختلف شبکه بندی بر نتایج نرم افزار fluent (به همراه بررسی موردی موج ضربه)

تاثیر انواع مختلف شبکه بندی بر نتایج نرم افزار fluent (به همراه بررسی موردی موج ضربه)

 مقدمه: هدف از اين مطالعه، بررسي و تحليل اثر تغيير نوع شبكه بندي بر روي دقت و سرعت همگرايي محاسبات مربوط به موج ضربه اي مي باشد. حل دقيق عددي موج ضربه اي نياز به شبكه محاسباتي دارد كه بطور همزمان انحناي جسم و موج ضربه اي را در بر گيرد. اگرچه در تمامي كارهاي عددي ريز...