جریان در میکرو کانالها

جریان در میکرو کانالها

مقدمه انتقال سيال در يك مجراي بسته (كه اگر داراي سطح مقطع دايره اي باشد لوله و اگرداراي سطح مقطع دايروي نباشد duct ناميده مي شود) در زندگي روزانه ما داراي نقشبسيار اساسي است. با كمي تفكر در دنياي اطراف متوجه خواهيم شد كه كاربرد جرياندر لوله داراي دامنه بسيار وسيعي...