انتخاب صفحه
جریان در میکرو کانالها

جریان در میکرو کانالها

مقدمه انتقال سیال در یک مجرای بسته (که اگر دارای سطح مقطع دایره ای باشد لوله و اگردارای سطح مقطع دایروی نباشد duct نامیده می شود) در زندگی روزانه ما دارای نقشبسیار اساسی است. با کمی تفکر در دنیای اطراف متوجه خواهیم شد که کاربرد جریاندر لوله دارای دامنه بسیار وسیعی...