انتخاب صفحه
Lمبارزه با قارچ بیماری زای Penicillium digitatum عامل بیماری کپک سبز

Lمبارزه با قارچ بیماری زای Penicillium digitatum عامل بیماری کپک سبز

  فهرست مطالب فصل اول- مقدمه و کلیات      1   استان مازندران با 38% تولید مرکبات رتبه اول کشوری را دارا­­­ ست. عمده انواع مرکبات تولیدی شامل نارنگی های انشو و پیج، پرتقال های تامسون و خونی مورو و ارقام محلی است. پرتقال های تامسون و خونی رایج ترین ارقامی هستند که در...