مروري بر تحقیقات انجام شده بر نانوكامپوزيت هاي بر پايه  PP/ EPD

مروري بر تحقیقات انجام شده بر نانوكامپوزيت هاي بر پايه PP/ EPD

مقدمه در چند دهه اخير نانو کامپوزيت های آلی­ معدنی در عرصه علم و صنعت توجه بسياری را به خود جلب کرده اند. با افزودن مقدار بسيار کم از افزودنی ها و پرکننده ها در مقياس نانو، مانند دی اکسيد تيتانيم به جای کامپوزيت های عادی، خواص مکانيکی ،حرارتی آا بهبود می يابد. بهبود...