انتخاب صفحه
بررسی ویژگی های پلی پروپلین و تولید الیاف پلی پروپیلن به روش اتاکتیک

بررسی ویژگی های پلی پروپلین و تولید الیاف پلی پروپیلن به روش اتاکتیک

مقدمه: در این پایان نامه از گرانول های PP سعی بر تولید الیاف فوق ظریف شده است. بدلیل اینکه در ایـن پایـاننامه از روش الکتروریسی برای تولید الیاف استفاده شده است در ابتدا توضیحاتی کلی در مورد تولیـد الیـافپلی پروپیلن داده شده است و سپس انواع روشهای تولید الیاف از طریق...