بررسی و ارائه روشهاي مختلف DSP براي کنترل موتورهاي الکتریکی AC

بررسی و ارائه روشهاي مختلف DSP براي کنترل موتورهاي الکتریکی AC

چکیده : در دو دهه اخیر شاهد پیشرفت زیادي در الکترونیک قدرت بوده ایم از طرفی با توجه به نیاز زیادي که صنعت به ماشین آلات با دقت و کارایی بالا نیاز داشت، علم کنترل موتور هم پیشرفت زیادي کرد.  این رشته از علم الکترونیک قدرت کاربرد بسیار وسیعی در صنایع ساخت، لنتقال ،...