انتخاب صفحه
تخمین جهت ورود سیگنال های باند پهن بر اساس الگوریتم  MUSIC دوری و شکل هندسی جدید آرایه

تخمین جهت ورود سیگنال های باند پهن بر اساس الگوریتم MUSIC دوری و شکل هندسی جدید آرایه

 چکیده: امروزه تخمین جهت ورود (DOA) سیگنال های باند پهن، در  سیستمهای مخابراتی سیار و باند پهن، مورد توجه بسیار است. نوع الگوریتم و شکل آرایه آنتنی، در فرایند تخمین DOA بسیار مهم و تأثیر گذار هستند. لذا در این تحقیق با تمرکز بر الگوریتم طبقه بندی سیگنال های چندگانه...