طراحي سيركولاتور دو بانده ميكرواستريپ كوچك با DGS

طراحي سيركولاتور دو بانده ميكرواستريپ كوچك با DGS

مقدمه: امروزه تقاضا براي استفاده از عناصر دو بانده در صنعت مخابرات رو به افزايش است. سيستمهاي مخابرا ت با آنتن هاي دو بانده كاربرد زيادي دارند. سيركولاتور يكي از عناصر اصلي در چنين سيستم هايي اسـت. بـااستفاده از سيركولاتور دو بانده مي توان از يك تغذيه بين آنتن و سيستم...