انتخاب صفحه
طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS

طراحی سیرکولاتور دو بانده میکرواستریپ کوچک با DGS

مقدمه: امروزه تقاضا برای استفاده از عناصر دو بانده در صنعت مخابرات رو به افزایش است. سیستمهای مخابرا ت با آنتن های دو بانده کاربرد زیادی دارند. سیرکولاتور یکی از عناصر اصلی در چنین سیستم هایی اسـت. بـااستفاده از سیرکولاتور دو بانده می توان از یک تغذیه بین آنتن و سیستم...