انتخاب صفحه
بررس مشخصه های الکتریکیDG-SOI MOSFETs

بررس مشخصه های الکتریکیDG-SOI MOSFETs

مقدمه دردودهه گذشته،فناوری CMOS به سرعت حوزه مدارهای مجتمع رادربرگرفته و راهکارهایی ارزان و کارا عرضه نموده است.اگرچه افزاره دوقطبی سیلیکان هنوز کاربردهای مناسب خود را دارد ولی امروزه فقط فرایندهای CMOS به صورت یک انتخاب موفق برای مجتمع سازی سیستم های پیچیده سیگنال...