انتخاب صفحه
تولید ترشری آمیل متیل اتر ( به همراه شبیه سازی)

تولید ترشری آمیل متیل اتر ( به همراه شبیه سازی)

مقدمه موضوع پایان نامه حاضر، تحقیق در یکی از زمینه های ناشناخته فرایند تقطیر واکنشی است. این فرآیندهمانطور که از نامش پیداست عبارتست از انجام همزمان دو فرآینـد واکـنش شـیمیایی و جداسـازی بکمـکتقطیر در یک ستون. روش تقطیر واکنشی مخصوصا” برای رده وسیعی از واکنش...