تاثیر پارامترهاي جوشکاري مقاومتی نقطه اي بر اندازه دکمه جوش

تاثیر پارامترهاي جوشکاري مقاومتی نقطه اي بر اندازه دکمه جوش

چکیده در این مقاله با استفاده از نـرم افـزارDesign Expert  آزمایشـاتی در قالـب مـاتریس رویـه سـطحی طراحی گردید. بر اساس این آزمایشات، یک مدل ریاضی ارائه شد تا تأثیرات اصـلی، متقابـل و درجـه دوم پارامترهاي فشار الکترودها، جریان جوشکاري، زمان جوشکاري بر قطر دکمه جوش در...