انتخاب صفحه
تاثیر پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر اندازه دکمه جوش

تاثیر پارامترهای جوشکاری مقاومتی نقطه ای بر اندازه دکمه جوش

چکیده در این مقاله با استفاده از نـرم افـزارDesign Expert  آزمایشـاتی در قالـب مـاتریس رویـه سـطحی طراحی گردید. بر اساس این آزمایشات، یک مدل ریاضی ارائه شد تا تأثیرات اصـلی، متقابـل و درجـه دوم پارامترهای فشار الکترودها، جریان جوشکاری، زمان جوشکاری بر قطر دکمه جوش در...