انتخاب صفحه

معرفی و رتبه بندی معیارهای طراحی کارانه در پروژه های ساختمانی با استفاده از تصمیم گیری چندمعیاره

فهرست مطالب فصل 1: مقدمه یکی از مشکلات امروزه واحدهای تولیدی چگونگی توزیع کارانه بر اساس یک معیار مناسب است. در واقع علی رغم اینکه فلسفه وجودی اجرای طرح کارانه ایجاد انگیزش در کارکنان است، اما متعاقب پرداخت کارانه در بسیاری از سازمان ها شاهد کاهش تولید و افزایش ضایعات...

ارزیابی پایداری درزنجیره تأمین در صنعت تولید فرآورده های لبنی

فصل اول: کلیات طرح تحقیق در سال های اخیر، به همگرایی بین زنجیره های تأمین و پایداری توجه شده است. تمرکز بر روی زنجیره های تأمین، گامی به سوی پذیرش و توسعه وسیع پایداری است. چراکه زنجیره تأمین، محصول را از مراحل ابتدایی مواد خام تا تحویل به مشتری نهایی مد نظر...