مولد فركانس به روش  DDS

مولد فركانس به روش DDS

چكيده : پروژه پيش رو بر اساس آي سي DDS ، AD9833 بصورت گسترده پياده سازي شده است . DDS مولد فركانس ديجيتالي است . امروزه DDS در صنعت پيشرفت چشمگيري داشته به طوري كه توانایي در دقت تولید و کنترل شکل موج با فرکانسها و مشخصات مختلف به یک خواسته مشترک در صنعت تبدیل شده است...