انتخاب صفحه
مدل ها و الگوریتم های داده کاوی و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مدل ها و الگوریتم های داده کاوی و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مقدمه اخیرا توانایی های فنی بشر در تولید و جمع آوری داده ها به سرعت افزایش یافته است عواملی نظیر استفاده گسترده از کامپیوتر در کسب و کار، علوم، خدمات دولتی و پیشرفت در وسائل جمع آوری داده، از اسکن کردن متون و تصاویر تا سیستمهای سنجش از دور ماهواره ای، در این تغییرات...