مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مدل ها و الگوريتم هاي داده كاوي و بررسی معماری سرویس گرا در وب کاوی

مقدمه اخيرا توانايي هاي فني بشر در توليد و جمع آوري داده ها به سرعت افزايش يافته است عواملي نظير استفاده گسترده از كامپيوتر در كسب و كار، علوم، خدمات دولتي و پيشرفت در وسائل جمع آوري داده، از اسكن كردن متون و تصاوير تا سيستمهاي سنجش از دور ماهواره اي، در اين تغييرات...