انتخاب صفحه
کاربرد روش WAO در ترکیب اطلاعات حاصل از شاخصها برای تعیین نوسانات بازار بورس

کاربرد روش WAO در ترکیب اطلاعات حاصل از شاخصها برای تعیین نوسانات بازار بورس

مقدمه: اولین بورس اوراق بهادار در دنیا در شهر آمستردام و توسط اولین شرکت چند ملیتی به نام کمپانی هند شرقی هلند راه اندازی شد. به همین ترتیب کمپانی هند شرقی هلند اولین شرکتی بود که سهام منتشر کرد. بورس آمستردام در سپتامبر 1602، شش ماه پس از تشکیل شرکت کمپانی هند شرقی...