كاربرد روش WAO در تركيب اطلاعات حاصل از شاخصها براي تعيين نوسانات بازار بورس

كاربرد روش WAO در تركيب اطلاعات حاصل از شاخصها براي تعيين نوسانات بازار بورس

مقدمه: اولين بورس اوراق بهادار در دنيا در شهر آمستردام و توسط اولين شركت چند مليتي به نام كمپاني هند شرقي هلند راه اندازي شد. به همين ترتيب كمپاني هند شرقي هلند اولين شركتي بود كه سهام منتشر كرد. بورس آمستردام در سپتامبر 1602، شش ماه پس از تشكيل شركت كمپاني هند شرقي...