انتخاب صفحه

اندازه گیری ضریب نفوذ گازهای N2 , CO2 , CH4 در هیدروکربن های نفتی

مقدمه : تولید از مخازن نفتی با روش تخلیه طبیعی تنها به برداشت کسر کوچکی از کل نفـت (حـدود 10 تـا 15 درصد) در جای اولیه منجر می شود. این مقدار بستگی به عوامل متعددی از جملـه چگـونگی مکانیسـم رانـش، خواص سنگ و سیال مخزن و …. دارد. از این رو مقوله مهمی به نام...