اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب براي نحوه پرداخت تسهیلات

اعتبارسنجی متقاضیان تسهیلات و ارائه الگویی مناسب براي نحوه پرداخت تسهیلات

فهرست مطالب فصل یک  کلیات پژوهش در سراسر جهان، صنعت بانکداري یکی ارکان بسیار مهم اقتصاد هر کشور به شمار می رود و به دلیل ارائه خدمات متنوع مالی و اعتباري، نقش تعیین کننده اي را درتوسعه و رشد اقتصادي کشورها ایفا میکند و می توان از آن به عنوان نیروي محرکه، شتاب دهنده،...