روش هاي خوشه بندي clustering سلسله مراتبي و خوشه بندی آریتمی قلبی

روش هاي خوشه بندي clustering سلسله مراتبي و خوشه بندی آریتمی قلبی

مقدمه : بيماري هاي قلبي هر ساله در جهان تعداد زيادي از انسان ها را از بـين مـي بـرد. آمـار مـرگ و ميـر بعلـتمشكلات قلبي بسيار بيشتر از هر سانحه و يا اتفاق طبيعي است. اين امر دليـل اصـلي توسـعه فعاليـت هـايعلمي و پژوهشي در دانش پزشكي در زمينه بيماري هاي قلبي و گسترش...