انتخاب صفحه
استفاده از میکروتوربین ها به عنوان واحدهای تولید همزمان گرما و برق

استفاده از میکروتوربین ها به عنوان واحدهای تولید همزمان گرما و برق

مقدمه باتوجه به قیمت قابل رقابت برق تولیدی توسط میکرو توربین ها بانیروگاه های متعارف چنانچه از آن درساعت های اوج مصرف ونقاط دورازدسترس استفاده شود علاوه برکاهش سرمایه گذاری سالانه دراحداث نیروگاه های جدید صرفه جویی قابل ملاحظه ای درهزینه ناشی ازاحداث و نگهداری خوطط...