کامپوزیت پایه پلیمري تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)

  مقدمه الیاف کربن نسل جدیدي از الیاف پر استحکام است . این مواد ازپرولیز کنترل شده گونه هایی از الیاف مناسب تهیه می شود ، به صورتی که بعد ازپرولیز حداقل 09 درصد کربن باقی بماند . دردهه هاي اخیر ، الیاف کربن در موارد غیر نظامی بسیاري، همچون هواپیماهاي مسافربري و...