انتخاب صفحه

کامپوزیت پایه پلیمری تقویت شده با الیاف کربن (CFRP)

  مقدمه الیاف کربن نسل جدیدی از الیاف پر استحکام است . این مواد ازپرولیز کنترل شده گونه هایی از الیاف مناسب تهیه می شود ، به صورتی که بعد ازپرولیز حداقل 09 درصد کربن باقی بماند . دردهه های اخیر ، الیاف کربن در موارد غیر نظامی بسیاری، همچون هواپیماهای مسافربری و...