بهبود آيروديناميكي سامانه هاي خنك كاري طرح توسعه يك نيروگاه حرارتي به كمك CFD

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه در این فصل مقدمهای از برج های خنک کن نیروگاهی بیان می شود. ابتدا کلیاتی از سیستمهای نیروگاهی و اهمیت سیستمهای خنک کننده آن بیان می شود. در ادامه به بررسی اهداف این پروژه و نوآوری هایی که در زمان انجام آن حاصل شده است، بیان می شود. انگیزه...
مدلسازي و شبیه سازی راكتور پيروليز پروپان

مدلسازي و شبیه سازی راكتور پيروليز پروپان

مقدمه: پيشرفت روز افزون بشر در زمينه كـامپيوتر هـا و تـوان بـالاي محاسـباتي آنهـا بـر سـرعتتحقيقات افزوده و از اين طريق كمك بزرگي به توسعه علم وتكنولوژي نموده است. صـنايعشيميايي نيز از اين ره آورد قرن بيست و يكـم بـي نـصيب نمانـده انـد بطوريكـه امـروزه ،استفاده از...

انواع پيل هاي سوختي بيولوژيكي و شبيه سازي هيدروديناميكي راكتورهاي هوايي با استفاده از cfd

مقدمه سوخت هاي فسيلي منابع انرژي رو به زوالي هستند كه جامعه روبه توسعه انساني را در آينده اي نه چندان دور دچار كمبودسوخت مي سازد. با رشد سريع جمعيت و رسيدن آن به مرز 10 ميليار نفر تا 50 سال ديگر نياز به منابع پايان پذير سوخت افزايش خواهد يافت. از طرفي وسعت آلودگي ناشي...
بررسي عددي توزيع جرم ورودي از نواحي مختلف به محفظه ي احتراق توربين گاز

بررسي عددي توزيع جرم ورودي از نواحي مختلف به محفظه ي احتراق توربين گاز

چکیده توربین هاي گاز بعنوان یکی از مولدهاي توان نقش قابل توجهی درصنایع مختلف دارند. توربین گاز از سه قسمت اصلی کمپرسور،محفظه ي احتراق و توربین تشکیل شده است. یکی از اجزا مهم این سیستم ها، محفظه ي احتراق  است که فرآیند انجام شده دراین بخش از اهمیت ویژه اي برخوردار است....