انتخاب صفحه

بهبود آیرودینامیکی سامانه های خنک کاری طرح توسعه یک نیروگاه حرارتی به کمک CFD

فهرست مطالب فصل اول:مقدمه در این فصل مقدمهای از برج های خنک کن نیروگاهی بیان می شود. ابتدا کلیاتی از سیستمهای نیروگاهی و اهمیت سیستمهای خنک کننده آن بیان می شود. در ادامه به بررسی اهداف این پروژه و نوآوری هایی که در زمان انجام آن حاصل شده است، بیان می شود. انگیزه...
مدلسازی و شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان

مدلسازی و شبیه سازی راکتور پیرولیز پروپان

مقدمه: پیشرفت روز افزون بشر در زمینه کـامپیوتر هـا و تـوان بـالای محاسـباتی آنهـا بـر سـرعتتحقیقات افزوده و از این طریق کمک بزرگی به توسعه علم وتکنولوژی نموده است. صـنایعشیمیایی نیز از این ره آورد قرن بیست و یکـم بـی نـصیب نمانـده انـد بطوریکـه امـروزه ،استفاده از...

انواع پیل های سوختی بیولوژیکی و شبیه سازی هیدرودینامیکی راکتورهای هوایی با استفاده از cfd

مقدمه سوخت های فسیلی منابع انرژی رو به زوالی هستند که جامعه روبه توسعه انسانی را در آینده ای نه چندان دور دچار کمبودسوخت می سازد. با رشد سریع جمعیت و رسیدن آن به مرز 10 میلیار نفر تا 50 سال دیگر نیاز به منابع پایان پذیر سوخت افزایش خواهد یافت. از طرفی وسعت آلودگی ناشی...
بررسی عددی توزیع جرم ورودی از نواحی مختلف به محفظه ی احتراق توربین گاز

بررسی عددی توزیع جرم ورودی از نواحی مختلف به محفظه ی احتراق توربین گاز

چکیده توربین های گاز بعنوان یکی از مولدهای توان نقش قابل توجهی درصنایع مختلف دارند. توربین گاز از سه قسمت اصلی کمپرسور،محفظه ی احتراق و توربین تشکیل شده است. یکی از اجزا مهم این سیستم ها، محفظه ی احتراق  است که فرآیند انجام شده دراین بخش از اهمیت ویژه ای برخوردار است....