انتخاب صفحه
آشکارسازهای نیمه هادی

آشکارسازهای نیمه هادی

پیشگفتار پـرتو هـای ایکـس وگامـا در صـنایع مخـتلف کاربردهای فراوانی پیدا کرده اند.چون این دو پرتو به طور ناخواسـته ممکـن اسـت تولـید شـوند، لـذا بـاید آنها را شناسائی کرده و محیط اطراف را در مقابل آثارشانمحافظـت کـرد. هنگامـی که تولید این دو نوع پرتو عمدی باشد مقدار...