انتخاب صفحه
آشنایی با سیکلودکسترین ونحوه عملکرد آن و کاربرد های آن در نساجی

آشنایی با سیکلودکسترین ونحوه عملکرد آن و کاربرد های آن در نساجی

مقدمه سیکلودکسترین ها از خانواده الیگوساکاریدهای حلقوی هستند که از پیوند 4( →1)α گلیکو پیرانوز تشکیل می شوند. بسته به تعداد واحدهای گلیکوپیرانوز ( 6، 7 و8 واحد) سیکلودکسترین ها به صورت β ، α و γ سیکلودکسترین موجود می باشد. سیکلودکسترین ها به عنوان آمیلازهای حلقوی...