آشنايي با سيكلودكسترين ونحوه عملكرد آن و کاربرد های آن در نساجی

آشنايي با سيكلودكسترين ونحوه عملكرد آن و کاربرد های آن در نساجی

مقدمه سيكلودكسترين ها از خانواده اليگوساكاريدهاي حلقوي هستند كه از پيوند 4( →1)α گليكو پيرانوز تشكيل مي شوند. بسته به تعداد واحدهاي گليكوپيرانوز ( 6، 7 و8 واحد) سيكلودكسترين ها به صورت β ، α و γ سيكلودكسترين موجود مي باشد. سيكلودكسترين ها به عنوان آميلازهاي حلقوي...