انتخاب صفحه
طراحی و شبیه سازی سنسور CCD حساس به مکان با نرم افزار Silvaco

طراحی و شبیه سازی سنسور CCD حساس به مکان با نرم افزار Silvaco

مقدمه در 17 اکتبر سال 1969 ،جرج اسمیت و ویلارد بویل از آزمایشگاه های بل در آمریکا وسیله ی تزویج باری (Charge Coupled Device) یا به اختصار CCD را اختراع کردند. CCD بخشی از رده گسترده تر از ساختار هایی تحت عنوان کلی ادوات انتقال بار است.این قطعات ، بار را در راستای یک...