هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

مقدمه: پيشرفت علوم كامپيوتر و الكترونيك در دهههاي اخير به منظور پاسخگوي به نيازهاي نامحدود بشر لزوم ايجاد ساختمان هاي با امكاناتي بيشتر را به دنبال دارد. همواره به منظور رفع نيازهاي جديد تكنولوژيهاي مناسب نيز به سرعت پا به عرصه نهاده است از اين جمله مي توان به...

سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

چکیده: در این پایان نامه که دارای 5 فصل می باشد سیستم های هوشمند ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول که عنوان آن اتوماسیون خانگی است اتوماسیون در ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی از ساختمان که قابل انجام خودکار را دارند مورد بررسی قرار گرفته اند....