انتخاب صفحه
هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

هوشمند سازی و ساختمان هوشمند و طراحی کنترل کننده برای آن(استانداردهای ارتباطی)

مقدمه: پیشرفت علوم کامپیوتر و الکترونیک در دهههای اخیر به منظور پاسخگوی به نیازهای نامحدود بشر لزوم ایجاد ساختمان های با امکاناتی بیشتر را به دنبال دارد. همواره به منظور رفع نیازهای جدید تکنولوژیهای مناسب نیز به سرعت پا به عرصه نهاده است از این جمله می توان به...

سیستم های مدیریت هوشمند ساختمان(BMS)

چکیده: در این پایان نامه که دارای 5 فصل می باشد سیستم های هوشمند ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است. در فصل اول که عنوان آن اتوماسیون خانگی است اتوماسیون در ساختمان مورد بررسی قرار گرفته است و مواردی از ساختمان که قابل انجام خودکار را دارند مورد بررسی قرار گرفته اند....