انتخاب صفحه

بررسی رابطه تیپ شخصیت و سبک های تصمیم گیری

چکیده پژوهش : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی A و B و سبک های تصمیم گیری  مدیران مدارس استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه پژوهش مورد بررسی 2078 نفر مدیر ،شامل مدارس شمال، مرکز وجنوب استان و همچنین دوره های مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده...