بررسی رابطه تیپ شخصیت و سبک هاي تصمیم گیري

چکیده پژوهش : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهاي شخصیتی A و B و سبک هاي تصمیم گیري  مدیران مدارس استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه پژوهش مورد بررسی 2078 نفر مدیر ،شامل مدارس شمال، مرکز وجنوب استان و همچنین دوره هاي مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده...