انتخاب صفحه

بررسی تحمل پذیری دو گونه مرتعی Alhagi persarum و Salicornia herbacea به استرس شوری در شرایط آزمایشگاه و رویشگاههای طبیعی

فهرست مطالب فصل اول شوری خاک به عنوان یکی از مهمترین مسایل محیطی در جهان امروز مطرح می باشد به گونه ای که  آکادمی ملی علوم آمریکا[1] شور شدن اراضی و آب را بعنوان یکی از پروسه هایی که در حال تبدیل شدن به یک فاجعه جهانی می باشد معرفی می نماید( Francois و همکاران، 1996)....