انتخاب صفحه

تجزیه وتحلیل وپیاده سازی سیستم مکانیزه کتابخانه

مقدمه : کتابخانه ها درطول تاریخ به عنوان یک سازمان پویا نقش اطلاع رسانی خود را بااستفاده از ابزارها وتکنولوژی های موجود در هر زمانی ارایه کرده و خواهند کرد . در کتابخانه ((آشور بانیپال )) چون که تمدن بین النهرین ازلوح های گلی برای کتابت استفاده می کردندکتابخانه ها...